آموزش کارگزاران فرهنگی

معرفی دوره های آموزشی کارگزاران

در این بخش دور های آموزشی مدیریت اهل سنت اعم از تمهیدی ، بدو خدمت و کارآموزی و فرآیند های مرتبط با آن توضیح داده می شود

۲۲,۷۹۹ بازدید (مجموع کل), ۳ بازدید (امروز)

میز پشتیبانی