مدرسه حج ایرانشهر

مدرسه حج دارالعلوم حقانیه

استان سیستان و بلوچستان شهرستان ایرانشهر
نخستین مدرسه حج وِزه کارگزاران فرهنگی حج اهل سنت در مدرسه دینی دارالعلوم حقانیه  شهرستان ایرانشهر افتتاح گردید.

مدیر مدرسه : مولوی عبدالصمد دامنی

۳۰۰ بازدید (مجموع کل), ۶ بازدید (امروز)

میز پشتیبانی