در ادامه مباحث مطرح شده در دوره آموزش تمهیدی ، مباحث تکمیلی آشنایی با فناوری اطلاعات و فضای مجازی و آموزش نحوه استفاده از سامانه های آموزش مجازی ارائه خواهد شد.