نخستین دوره کار آموزی مدرسه حج روحانیون اهل سنت با حضور ۴۵ روحانی از ۱۰ استان کشور برای آموزش مناسک حج  به مدت یک هفته در مدرسه علمیه روستای چنارلی برگزار می شود و شرکت کنندگان با مناسک حج تمتع و عمره مفرده بصورت عملی آشنا خواهند شد.

نخستین دوره کار آموزی مدرسه حج روحانیون اهل سنت با حضور ۴۵ روحانی از ۱۰ استان کشور برای آموزش مناسک حج  به مدت یک هفته در مدرسه علمیه روستای چنارلی برگزار می شود و شرکت کنندگان با مناسک حج تمتع و عمره مفرده بصورت عملی آشنا خواهند شد.