یکی از راه‌هایی که فرد را در سفر حج یاری می‌کند که بیشتر به سمت کسب فضیلت برود، آشنایی با اماکن و مشاهد سفر حج و فضایل آن ها می‌باشد. در سراسر مکه و مدینه آثار پیامبر گرامی و خاندان و یاران باوفای ایشان جای دارد که شناخت آن ها بر ارزش سفر حج می‌افزاید.