آموزش زائرین

محور های آموزشی

مناسک و احکام حج

در این قسمت زائرین محترم می توانند از مجموعه کتاب های تهیه شده در حوزه مناسک حج بهره ببرند

اسرار و معارف حج

در این قسمت زائرین محترم می توانند از مجموعه کتاب های تهیه شده در حوزه اسرار و معارف حج بهره ببرند

تاریخ اسلامی مکه و مدینه

در این قسمت زائرین محترم می توانند از مجموعه کتاب های تهیه شده در حوزه تاریخ اسلامی مکه و مدینه

آداب سفر حج

در این قسمت زائرین محترم می توانند از مجموعه کتاب های تهیه شده در حوزه آداب سفر حج بهره ببرند

اذکار و ادعیه حج

در این قسمت زائرین محترم می توانند از مجموعه کتاب های تهیه شده در حوزه اذکار و ادعیه حج بهره ببرند

۱۹,۹۳۵ بازدید (مجموع کل), ۳ بازدید (امروز)

میز پشتیبانی