سرپرست حجاج ایرانی: روحانیون کاروانها برای تاثیرگذاری و ارتباط با زایران وقت کافی بگذارند

میز پشتیبانی